image001
image002
image003
image003HISTORIA

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku to najstarsza zinstytucjonalizowana firma handlowo-produkcyjna na terenie Grzegorzowego grodu. Przed jej powstaniem, handel zdominowany był przez prywatnych kupców, którzy narzucając wysokie ceny bezpośrednio wpływali na poziom życia miejscowej społeczności. I wtedy właśnie w celu poprawy warunków ekonomicznych ludzi, zrodziła się myśl powołania do życia placówki Spółdzielczej.
Pierwsze posiedzenie organizacyjne odbyło się 29 października 1937r na którym postanowiono założyć Spółdzielnię robotniczą pod nazwą Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Sanoku. Statut założycielski Nr.6208 został zatwierdzony 28.03.1938r.przez Związek Spółdzielni Spożywców R.P. "SPOŁEM" w Warszawie.

Dnia 1 marca 1938r uruchomiono przy ul. Lipińskiego pierwszy sklep branży spożywczej bazując na własnych środkach finansowych. W grudniu 1943r pod szyldem "Jedność" funkcjonowały trzy sklepy i octownia. Przełomowym okresem były lata 1944-45, gdzie uruchomiono piekarnie, poszerzono branżę, otworzono dwa sklepy z warsztatem masarskim. Po połączeniu się ze spółdzielnią "Podhalanka" i przejęciu Spółdzielni Przemysłu Naftowego "Szczęść Boże" zaczął się okres dużej dynamiki - rozwoju. Uruchomiono Wytwórnie Wód Gazowanych, Stolarnię, branże tekstylne, kolejną piekarnię i pierwszy zakład żywienia zbiorowego - gospodę nr 1. W 1949 roku postanowiono przekształcić Spółdzielnię "Jedność" w Powszechną Spółdzielnię Spożywców, aby tym samym pokreślić jej powszechny charakter. Lata 1956-1979 to dalszy długotrwały, ożywiony okres działalności Spółdzielni. Doskonała kondycja finansowa firmy umożliwiła sukcesywny rozwój sieci handlowej, produkcyjnej oraz gastronomicznej.
Sztandarowym przedsięwzięciem tego okresu było otwarcie w 1964r. Spółdzielczego Domu Handlowego SDH przy Kościuszki w Sanoku, który stał się wizytówką Sanockiej PSS.
O sile i znaczeniu sanockiej spółdzielni świadczy również fakt, że w swych działaniach nie zamyka się w Sanoku. Uruchamiała także swoje placówki handlowo - gastronomiczne w terenie i to dość rozległym bo sięgającym aż od Beska po Ustrzyki Górne.

Wskaźnikiem takiego rozwoju była ówczesna baza, którą tworzyły 81 sklepów ( w tym 62 spożywcze), 36 zakładów gastronomicznych, 26 bufetów i kiosków, 3 piekarnie, ciastkarnia, wytwórnia wód gazowanych, rozlewnia piwa, 2 ośrodki Praktyczna Pani, Spółdzielczy Dom Handlowy i Pewex.

Lata 1982-1989 przyniosły dla polskiej gospodarki wiele zmian zmierzających w kierunku jej urynkowienia.
Duże bezrobocie i narastające zubożenie społeczeństwa nie pozostały bez wpływu na działalność handlową i produkcyjną. Szczególnie dotkliwym w tym względzie był rok 1989, a zadecydowały o tym zmiany w zakresie przekształceń własnościowych, w wyniku których spółdzielnia zmuszona została do oddania wszystkich dzierżawionych lokali nie będących jej własnością. Wszystkie  procesy transformacji ustrojowej i gospodarczej zachodzące w kraju dotknęły całą gospodarkę w tym i spółdzielczą. Duże bezrobocie i narastające zubożenie społeczeństwa nie pozostały bez wpływu na działalność handlową i produkcyjną. Sanocka  Społem podjęła twardą walkę o utrzymanie nie tylko swej egzystencji, ale także pozycji jaką przez lata zajmowała na rynku. W trosce o zapewnienie konkurencji cenowej Spółdzielnia uruchomiła na bazie własnego majątku trzy hurtownie: spożywczą, przemysłową i z napojami. Nowe musiało wkroczyć też do działalności produkcyjnej . Zaczęto pracować nad nowymi technologiami, znacznie poszerzając asortyment produkcji piekarniczej i ciastkarskiej. Coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać działalności promocyjno- reklamowej.

Lata 1994-1998, to okres  modernizacji placówek handlowych, doposażenia ich w nowe urządzenia techniczne, to również czas wymiany urządzeń technicznych w piekarni i ciastkarni, co pozwoliło na zmianę technologii produkcji. We wrześniu 1997 r. utworzono supersam pod nazwą „Centrum- Społem”. Było to wspólne dzieło sanockiej Spółdzielni i firmy FRAC Ltd. Spółka z o.o.. Następnie zmodernizowano i uruchomiono nowoczesny Super-Sam „Dwójka”  na  osiedlu „Błonie” przy ul. Kochanowskiego 25. Mimo trudności finansowych nastąpiła wielka modernizacja całej bazy handlowej, której efektem miało być dostosowanie się do coraz wyższych wymagań społeczeństwa.
Okres 2000-2009  w życiu gospodarczym PSS w Sanoku to dalszy  rozwój handlu poprzez tworzenie sklepów o zróżnicowanych wielkościach powierzchni handlowych zakupiono  lokal w budynku przy ul. Witkiewicza obecny sklep nr 1,  podjęto również decyzję o przeniesieniu piekarni z  ul. Naftowej  do budynku po byłej piekarni przy ul. Kolejowej, tworząc nowoczesny zakład produkcyjny dostosowany do warunków rynkowych pod nazwą „Jubilatka” oferujący szeroką gamę pieczywa i wyrobów ciastkarskich cieszących się dużym uznaniem konsumentów. Okres ostatnich lat to dalszy rozwój handlu detalicznego – uruchomiono sklepy  S-8 i  S-17 – oraz modernizacji i remontów placówek handlowych. W latach 2013-2017 gruntownie zmodernizowano SDH, wyremontowano sklep nr 4, sklep nr 2, sklep nr 9, sklep nr 16, oraz sklepy nr 5, nr 7 i nr13. Wszystkie  remonty spółdzielnia wykonała z własnych środków finansowych.

Obecnie  PSS w Sanoku to 16 placówek handlowych oraz zakład produkcyjny przy ul. Kolejowej.

Dzisiejsza PSS w Sanok to także zespół bardzo dobrych doświadczonych fachowców, to prężny Zarząd i oddana Spółdzielni Rada Nadzorcza. Wszyscy swoją wiedzą i troską oraz agresywnością w działaniu dobrze służą Spółdzielni. Rosnąca konkurencja na rynku handlowym wymaga kontynuowania społemowskiej ofensywy naszych poprzedników, tych którzy przez 80 lat budowali zręby Spółdzielczości w Sanoku.